Skip to content ↓

Class Information

If you wish to contact your child's class teacher, please do so via Class Dojo: https://home.classdojo.com/#/signup or via an email address below:

Ash Class: ClassAsh@baildonglenacademy.co.uk

Rowan Class: ClassRowan@baildonglenacademy.co.uk

Birch Class: ClassBirch@baildonglenacademy.co.uk

Hawthorne Class: ClassHawthorne@baildonglenacademy.co.uk

Willow Class: ClassWillow@baildonglenacademy.co.uk

Pine Class: ClassPine@baildonglenacademy.co.uk